تارا احمدی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۸ آذر ۱۳۹۲
تغيير قيمت خوراك بر سوددهی شرکت های پتروشيمي چه تاثیراتی دارد؟

معادله خوراك و تغيير موازنه پتروشيمي ها

اعمال نرخ جديد خوراک هاي مصرفي صنعت پتروشيمي ميتواند وزنه سرمايه گذاري را به سمت واحدهاي خوراک مايع سنگين نموده و علاوه بر ممانعت از خام فروشي، ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بالاتر را نيز به دنبال دارد.