صابر میرزایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۱ شهر ۱۳۹۲
راهبرد مناسب توسعه صنعتي کشور(بخش دوم)؛

رویکرد برنامه‌هاي پروژه محور در توسعه صنعتی

در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد كه مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است.

۳۰ شهر ۱۳۹۲

راهبرد مناسب برای توسعه صنعتي کشور (۱)

نظام‌های اقتصادی به دلایل متعدد همچون اشباع بازار، رقابت شدید جهانی و مانند آن ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد، امکان ادامه حیات سیستم نباشد. لذا گاهی تدوین مجدد استراتژی‌های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است.