سیروس محمودیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ اسف ۱۳۹۲

قطع تولید بنزین پتروشیمی، خدمت زیست محیطی یا خیانت استراتژیک؟!

صدور دستور توقف تولید بنزین از سوی وزیر نفت در صنایع پتروشیمی کشور تیغ برنده دو لبه ای است که به دلیل تبعات زیست محیطی کشور امری قابل هضم می نماید اما تبلیغ سازمانی برای مصرف زدگی ناموجه، توجیه شیرین امر مذموم واردات بنزین، اتکای صرف به بنزین وارداتی و در نهایت غفلت از سیاست های راهبردی کشور در امر خودکفایی از واردات بنزین یا تعطیل پروژه های تحقیقاتی در حوزه تولید بنزین سالم خیانتی آشکار می تواند باشد.