سیدعلی خدام‌حسینی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ آبا ۱۳۹۲
پیرامون مدل‌های کاربردی توسعه بنگاه‌های داخلی

راه رسیدن به سکوی قهرمانی در حوزه فاوا

عدم وجود بنگاههای بزرگ فناور در حلقه آخر زنجیره تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، موجب شده است که از سویی چرخه مولد علم و فناوری در کشور عقیم مانده و از سوی دیگر اتکای بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از توان فنی- مهندسی بومی برداشته شده و به سمت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برود.