سید علی امامی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۷ آبان ۱۳۹۲

بانک مرکزی بنگاهی فکر می‌کند

این رفتار بنگاهی البته فقط در بخش بانكی نیست بلكه در حوزه ارزی نیز همین نگاه كاملا مشهود است. تا زمانی كه مدیر بخش پولی كشور بنگاهی فكر می‌كند نباید غیر از این انتظار داشت.