رضا پارسانسب

مجموع امتیاز كل: 20
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 20 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

اینترن دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱ بهمن ۱۳۹۲

ایران، بهشت پزشکان متخصص

آیا تعرفه‌های پزشکی از دستمزد سلمانی‌ها هم کم‌تر است؟! چرا پرداخت های غیر‌رسمی یا زیر‌میزی در نظام درمانی بسیار شایع است؟ چرا بعضی علت زیرمیزی را تحمیل تعرفه‌های غیر واقعی به پزشکان عنوان می‌کنند؟ نظر مسئولین در رابطه با زیرمیزی و درآمد متخصصان پزشکی چیست؟…