رضا نورسته

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

کارشناس ديپلماسي علم و فناوري

۲۶ خرد ۱۳۹۲

ظرفيتهای قانوني وزارت امور خارجه برای پيشبرد ديپلماسي علم و فناوری

ديپلماسي علم و فناوري حاصل تعامل و هم افزايي دستگاه ديپلماسي و حوزه علم و فناوري يك كشور است. اين تعامل باعث افزايش قدرت مانور دستگاه ديپلماسي كشور ميشود.