رضا نورسته

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

کارشناس ديپلماسي علم و فناوري

۲۶ خرداد ۱۳۹۲

ظرفيتهای قانوني وزارت امور خارجه برای پيشبرد ديپلماسي علم و فناوری

ديپلماسي علم و فناوري حاصل تعامل و هم افزايي دستگاه ديپلماسي و حوزه علم و فناوري يك كشور است. اين تعامل باعث افزايش قدرت مانور دستگاه ديپلماسي كشور ميشود.