روح‌ اللّه مؤمن‌‌نسب

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ آذر ۱۳۹۲

آمریکا رژیم آپارتاید سایبری ایجاد کرده است

تنها ۱۰% کاربران اینترنت جهان در ایالات‌متحده آمریکا زندگی می‌کنند، در حالی‌که تمام مراکز عمده اینترنتِ جهان در آمریکا بوده و پهنایِ باندِ اینترنتِ بین‌الملل نیز از آمریکا تامین می‌شود.