روح‌ اللّه مؤمن‌‌نسب

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ آذر ۱۳۹۲

آمریکا رژیم آپارتاید سایبری ایجاد کرده است

تنها 10% کاربران اینترنت جهان در ایالات‌متحده آمریکا زندگی می‌کنند، در حالی‌که تمام مراکز عمده اینترنتِ جهان در آمریکا بوده و پهنایِ باندِ اینترنتِ بین‌الملل نیز از آمریکا تامین می‌شود.