مهدی مختاری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

کارشناس ارشد اقتصاد سلامت

۱۵ ارد ۱۳۹۳

دو سوال مهم درباره آینده طرح تحول نظام سلامت

توجه جدی دولت یازدهم به حوزه سلامت و اختصاص بودجه زیادی به وزارت بهداشت جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های بخش سلامت امر مثبتی است اما این سوال جدی مطرح است که آیا منابع مالی اختصاص یافته به طرح تحول نظام سلامت، منابع پایداری است؟

۹ تیر ۱۳۹۲

زیرساختها و اولویتهای اجرای طرح پزشک خانواده

یکی از موفق‌ترین راه حل‌های تامین سلامت جامعه پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است که اشکال مختلف آن در بیش از ۹۰ کشور اجرایی شده است.یکی از زیربنایی‌ترین شروط اجرای طرح پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است.وجود اطلاعات دقیق و مبتنی بر شواهد قبل و حین اجرای هر طرح می‌تواند موفقیت طرح را تضمین کند.