محمود خاقانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ دی ۱۳۹۲

زنگنه: يك مافياي نفتي در ۸ سال اخير شكل گرفته است

زنگنه: برای ۸ سال بردن نام من در صنعت نفت ممنوع بود به ویژه در این چند سال اخیر و می‌گفتند که در صنعت نفت مافیا هست ولی مافیایی در صنعت نفت پیدا نشد. اما در حال حاضر مافیا در صنعت نفت با قدرت تمام و سازماندهی شده مستقر است و زبان شان هم یک مترو نیم دراز است.