مهدی جابری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ اسف ۱۳۹۲

بالاخره مردم چه حرفی را برای بنزین پتروشیمی باور کنند؟!

در شرایطی که کارشناسان حوزه نفت بر پاک بودن بنزین تولید داخل تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان محیط زیست نمی‌خواهد ادعای خود را مبنی بر ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های خارجی و بحرانی بودن بنزین پتروشیمی ثابت کند، مردم باید کدام اظهارنظر را قبول کنند؛ اظهارات زنگنه درباره آلوده بودن بنزین؟ یا سخنان کارشناسان و دیگر مقامات وزارت نفت مبنی بر پاک بودن بنزین؟