هلما مهدوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ دی ۱۳۹۲

نگاه سوداگرانه به آموزش، بلای جان آموزش‌عالی

نگاه غیر هدفمند و سوداگرانه در موسسات آموزشی غیر دولتی در کنار رویکرد سطحی‌محور و غیر برنامه‌ریزی شده در موسسات آموزش دولتی، راه را بر استفاده از بسیاری ظرفیت‌های موجود در کشور برای رسیدن به پیشبرد آموزش عالی کشور بسته است!