قاسم بهرامیان

مجموع امتیاز كل: 20
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 20 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ فروردین ۱۳۹۳

ابهام شرعی و قانونی در فرم ثبت‌نام یارانه‌ها

به نظر می‌رسد ازآنجایی که مسوولیت شرعی و قانونی تامین هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثرات تورمی آن در حوره های دیگر بر عهده سرپرست خانواده (مرد) است، صحیح نیست که برای پرداخت یارانه‌های حاصل از این افزایش قیمتها، درآمدهای همه اعضای خانواده جزء درآمد او محسوب شود.