غلامحسین حسن تاش

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ مرد ۱۳۹۵

آیا یک‌چندم تلاشی که برای قراردادهای نفتی شده، برای تزریق گاز هم شده است؟

اغلب متخصصان نفتی اتفاق نظر دارند که باید حداقل بین ٣٠٠ تا ٣۵٠ میلیون مترمکعب در روز تزریق گاز به میادین نفتی بزرگ و قدیمی کشور انجام شود؛ در صورتی که متوسط عملکرد ٢٠ سال گذشته به ٩٠ میلیون مترمکعب در روز نیز نمی‌رسد.

۱۰ دی ۱۳۹۴

آیا زمان برای ادغام دو وزارت نفت و نیرو مناسب است؟

در شرایط کنونی کشور یکپارچگی بخش انرژی با ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نیرو صورت نخواهد پذیرفت کما این‌که در هر یک از خود این وزارتخانه‌ها نیز یکپارچگی در سیاست‌گذاری میان زیر بخش‌های آن وجود ندارد.

۲۷ دی ۱۳۹۲

فقدان طرح جامع انرژی، ریشه اصلی مشکل تامین گاز در زمستان است

تا زمانیكه برنامه جامعی برای بخش انرژی كشور توسط مرجع جامع‌نگر و سیاست‌گذار ذیصلاح و مستقل از متولیان تولید و توزیع انرژی كشور، طراحی نشود، تحمل كمبود گاز در فصل سرد اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد. اما شاید بتوان با بكارگیری برخی سیاست‌های كوتاه مدت شدت كمبود و میزان مشكل را كاهش داد.