فرزاد زعیم

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ بهم ۱۳۹۲
علل سقوط بورس در هفته های اخیر چه بود؟

آیا توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی فدای بورس‌بازی خواهد شد؟

کارشناسان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند در صورتی که مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از مصوبه قبلی خود برای خوراک، نرخ ۱۵ سنت را از متن مصوبه حذف نماید، عملاً به معنای واگذاری کامل قیمت گذاری خوراک گاز به دولت می باشد. زیرا برای تعیین نرخ بازدهی داخلی، متغیرهای زیاد دیگری به غیر از قیمت خوراک وجود دارد.