علی رجبی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ فرو ۱۳۹۳

نسبت بین سند ملی راهبرد انرژی کشور و اقتصاد مقاومتی

آخرین مهلت دولت برای تدوین «سند ملی راهبرد انرژی کشور» ۱۱ مرداد ماه سال ۹۰ به پایان رسیده است./یکی از مواردی که باید در ادامه تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور گنجانده شود، سیاست ابلاغی رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است.