ابوالفضل مرشدی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲ شهریور ۱۳۹۲

پرسش‌های بنیادین؛ شرط روی پای خود ایستادن

آن پرسش همان پرسش عباس میزا از نماینده ناپلئون است: «چرا ما انحطاط یافتیم و از پا افتادیم تا جایی که در مقابل مغرب زمین به انفعال فروافتاده ایم؟» این پرسش مهمی برای ما است و ناگزیریم که به آن پاسخ درخوری بدهیم