علی بختیاری زاده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ دی ۱۳۹۳

نوازش اعتدالی نواز

صرف نظر کردن ایران از اجرای بند «ببر یا بپرداز» در قرارداد صادرات گاز به پاکستان از جهاتی می تواند به زیان ایران تمام شود که تاثیر منفی این کار بر قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه و هر قرارداد آتی دیگر از آن جمله است.

۱۰ آذر ۱۳۹۲

آیا تعهد غرب به حفظ صادرات نفت ایران در سطح فعلی، امتیاز بزرگی بود؟

تحریم هایی که در توافق هسته ای ژنو لغو شده اند جزو تحریم های حاشیه ای بوده و تحریم های نفتی و بانکی که اصلی‌اند حفظ شده اند و این که غرب این تحریم ها را برای توافق نهایی و گرفتن امتیازی بزرگتر از ایران نگه داشته باشد مایه نگرانی است.