علی اکرمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ بهم ۱۳۹۲
منافع قیمت‌گذاری فعلی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای اقتصاد ملی

حمایت‌های بی‌نتیجه از یک صنعت

در صورتی که استدلال موافقان حفظ قیمت با تکیه بر مواردی چون حفظ مزیت رقابتی را بپذیریم، سوال اینجاست که چرا در همین نقطه متوقف شویم؟ اصلاً چرا همین سه سنت را بپردازند؟ و چرا دولت نیاید علاوه بر گاز رایگان، پول نقد هم به این صنایع بپردازد؟