کوروش پرویزیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ شهر ۱۳۹۵

موانع حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران

در حاکمیت شرکتی مجموعه‌یی از قوانین، مقررات، ساختار، فرآیند، فرهنگ و نظام‌هایی برای تحقق اهدافی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق سهامداران، ذی‌نفعان و سپرده‌گذاران به کار گرفته می‌شود. مدیریت ریسک، جبران خدمات، ساختار هیات‌مدیره و مسوولیت‌ها، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و خارجی و تطبیق قوانین و استانداردها ازجمله ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی می‌شوند.