هادی حق‌شناس

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۴

تغییر اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دریامحور

برنامه ششم در راستای پنج برنامه پنج‌ساله گذشته است. طبیعی است هریک از دولت‌ها با جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود برنامه‌ها را تدوین می‌کنند؛ اما در همه این برنامه‌ها اصولی مشترک است.