هادی حق‌شناس

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آذر ۱۳۹۴

تغییر اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دریامحور

برنامه ششم در راستای پنج برنامه پنج‌ساله گذشته است. طبیعی است هریک از دولت‌ها با جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود برنامه‌ها را تدوین می‌کنند؛ اما در همه این برنامه‌ها اصولی مشترک است.