نیره ساری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ آبا ۱۳۹۵

یادداشت// طناب‌کشی بهزیستی و آموزش و پرورش؛ خاموشی آموزه‌های اسلامی در تربیت کودکان

یادداشت// گرایش زنان به اشتغال و فعالیت خارج از منزل از جمله مواردی بود که به دلیل تضاد هویتی یک زن شاغل یا خانه‌دار، دگرگونی محوریت خانه‌داری و همسرداری بانوان را به دنبال داشت. بی‌توجهی بر کار اجرایی مهدهای کودک‌ و ازدیاد آموزش به سبک فرهنگ غربی در حالی رخ داده که سال‌هاست مهدهای کودک مسیر سرگردانی میان دو دستگاه اجرایی را طی می‌کند و سازمان بهزیستی از یک سو و آموزش و پرورش از سوی دیگر بر سر سکانداری مهدهای کودک جدال دارند و هر یک خود را متولی می‌دانند.