نصر عزیزی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ دی ۱۳۹۴

بایسته‌های راهبردی در برنامه ششم توسعه

برنامه توسعه چراغ راه و مسیر هدایت چرخ عظیم جامعه توسط نهادهای نظام و به خصوص قوه مجریه به سمت اهداف تعیین شده می‌باشد. هر نوع ضعف و انحرافی که در پنج برنامه قبلی وجود داشت، ناشی از عدم جامعیت برنامه یا عدم اجرای صحیح‌یا بلند پروازی غیرواقع بینانه و یا ضعف و ناتوانی مسئولان اجرایی بوده است. بر اساس بعضی گزارش‌ها برنامه های چهارم و پنجم فقط ۳۰ درصد اجرایی گردیدند و درصد موفقیت برنامه‌های قبلی نیز وضعیت مشابهی داشته‌اند.