موسی غنی نژاد

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهم ۱۳۹۵
کارشناس اقتصادی:

استاندارد FATF، به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف اطمینان حاصل کند

غنی نژاد، کارشناس اقتصادی: قواعد و استانداردهایی توسط نهادهای بین‌المللی و نهادهای بانکی جهانی تدوین شده که در اکثر نقاط دنیا در حال اجراست./ FATF نیز یکی از همین استانداردهاست که با هدف جلوگیری از پولشویی قاچاق، تبهکاری و ایجاد موانع برای اقدامات تروریستی طراحی شده است./ در واقع این استاندارد به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف حاصل از قاچاق یا اقدامات تبهکارانه و فروش موادمخدر در سیستم جلوگیری کرده و مانع از ورود آن می‌شود.