مهران ابراهیمیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ ارد ۱۳۹۵

حتماً نیازمند اصلاحات جدی و زیربنایی و زیر‌ساختی در نظام پولی و بانکی هستیم

مدیر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تحقیقات انجام شده در پژوهشکده می‌گوید: مجموعه فعالیت‌های پژوهشی نشان می‌دهد که فعالیت‌های کلینیکی و سرپایی نمی‌تواند موجب بهبود وضعیت سیستم پولی و بانکی شود و حتماً نیازمند یکسری اصلاحات جدی و زیربنایی و زیر‌ساختی هستیم و اگر این تحولات رخ ندهد مهم‌ترین دستاورد دولت که کاهش تورم بود را از بین می‌برد، لذا حتماً باید تحول در سیستم بانکی عملیاتی شود.