مهدی عبدالحمید

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ مرد ۱۳۹۳

ارزش وظیفه‌مداری، حلقه‌ی مفقوده در سیاست‌گذاری اشتغال زنان

جالب است که اصل وظیفه‌مداری را جوامع غربی حتی در بازی‌ فوتبال رعایت می‌کنند چرا که در صورت عدم رعایت این اصل، تعادل سیستم اجتماعی فوتبال به هم خورده و خرده‌سیستم های اجتماعی بازی به یک سمت رغبت پیدا می‌کنند. این در حالی است که در جامعه‌ی ایران به دلیل مغفول ماندن اصل وظیفه‌مداری، تعادل اجتماعی در بسیاری از حوزه‌ها به هم خورده است