مرتضی ابراهیمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۱ مرد ۱۳۹۵
کارشناس مسائل بانکی:

میزان مطالبات غیر جاری، در چند سال گذشته به صورت غیر واقعی کاهش یافته است

از آثار بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری می توان به افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک، عدم امکان سرمایه گذاری های مجدد، عدم امکان سیاست گذاری در حوزه پولی، به مخاطره افتادن رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری اشاره نمود. در حال حاضر این مسئله یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاری حوزه پولی محسوب می شود