مرتضي جمشيدي

مجموع امتیاز كل: 10
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 10 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۹ دی ۱۳۹۳
عدم استقبال صنعت از پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي

پايان‌نامه‌هايي كه خاك مي‌خورند

صنعتي كه به دانشگاه اعتماد ندارد و دانشگاهي كه صنعت را تحقير مي‌كند، دو لبه يك قيچي هستند كه رونق و شكوفايي دانش و صنعت در كشور را تهديد مي‌كند.