مرتضي جمشيدي

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۹ دی ۱۳۹۳
عدم استقبال صنعت از پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي

پايان‌نامه‌هايي كه خاك مي‌خورند

صنعتي كه به دانشگاه اعتماد ندارد و دانشگاهي كه صنعت را تحقير مي‌كند، دو لبه يك قيچي هستند كه رونق و شكوفايي دانش و صنعت در كشور را تهديد مي‌كند.