مرتضى ايمانى‌راد

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ آذر ۱۳۹۴

عواقب افزایش نرخ بهره در آمریکا

بالاخره نرخ بهره در روز چهارشنبه شانزدهم دسامبر توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا به میزان ٠/٢۵ درصد افزایش یافت. این تغییر پس از هفت سال ثبات ثبات سیاست‌ها انجام شد و پس از ده سال اولین افزایش نرخ بهره در امریکا اتفاق افتاد.