مرتضى ايمانى‌راد

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ آذر ۱۳۹۴

عواقب افزایش نرخ بهره در آمریکا

بالاخره نرخ بهره در روز چهارشنبه شانزدهم دسامبر توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا به میزان ٠/٢۵ درصد افزایش یافت. این تغییر پس از هفت سال ثبات ثبات سیاست‌ها انجام شد و پس از ده سال اولین افزایش نرخ بهره در امریکا اتفاق افتاد.