محمد ولی‌پور پاشاه

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ بهم ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بانکی صحیح و شفاف، بانک مرکزی را در امر نظارت احتیاطی یاری می‌کند

ولی پور، کارشناس بانکی: کارکردهای نظارت بانکی عموما در سه سطح به اجرا در می‌آید: سطح اول، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی؛ سطح دوم، نظارت احتیاطی در سطح خرد و سطح سوم، نظارت احتیاطی در سطح کلان.