محمد ولی‌پور پاشاه

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳ بهمن ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بانکی صحیح و شفاف، بانک مرکزی را در امر نظارت احتیاطی یاری می‌کند

ولی پور، کارشناس بانکی: کارکردهای نظارت بانکی عموما در سه سطح به اجرا در می‌آید: سطح اول، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی؛ سطح دوم، نظارت احتیاطی در سطح خرد و سطح سوم، نظارت احتیاطی در سطح کلان.