محمد لاهوتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۸ خرد ۱۳۹۴

افق صادرات در سال ۹۴

کاهش صادرات در دو ماه اول نتیجه کاهش قیمت‌های نفتی و تعطیلی عملی فروردین ماه بوده است، لذا خیلی نمی‌توان کاهش صادرات را با استناد به آمارهای اول سال به ماه‌های دیگر تعمیم داد.