محمد خوش چهره

مجموع امتیاز كل: 10
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 10 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

تمایل دولت به بررسی برنامه در مجلس بعدی

در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد تمایل دولت این است که برنامه ششم توسعه در مجلس بعدی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این ایده دولت منطقی اما غیرمتعارف است. در‌واقع آنچه از وضعیت حال حاضر برنامه و کشمکش دولت و مجلس استنباط می‌شود آن است که دولت تنها به جهت رفع تکلیف احکام کلی برنامه را به مجلس ارائه کرده است و احتمال آن می‌رود که با روی کار آمدن مجلس بعدی، دولت نسبت به اصلاح برنامه کنونی و ارائه مجدد آن به مجلس دهم اقدام کند.