محمد خوش چهره

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ بهم ۱۳۹۴

تمایل دولت به بررسی برنامه در مجلس بعدی

در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد تمایل دولت این است که برنامه ششم توسعه در مجلس بعدی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این ایده دولت منطقی اما غیرمتعارف است. در‌واقع آنچه از وضعیت حال حاضر برنامه و کشمکش دولت و مجلس استنباط می‌شود آن است که دولت تنها به جهت رفع تکلیف احکام کلی برنامه را به مجلس ارائه کرده است و احتمال آن می‌رود که با روی کار آمدن مجلس بعدی، دولت نسبت به اصلاح برنامه کنونی و ارائه مجدد آن به مجلس دهم اقدام کند.