محمد آزین

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ فرو ۱۳۹۴

نقش‌آموزش و پرورش در تحول علوم انسانی از طریق سازوکارهای اجتماعی

با توجه به تحولات شتابان فرهنگی و اجتماعی، نیازمند مطالعات آینده‌شناختی درحوزۀ آموزش و پرورش هستیم. لازم است به این پرسش بیاندیشیم که در سال‌های آینده، تعلیم و تربیت در ایران چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.