محمدرضا تاجدين

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ شهریور ۱۳۹۳

نقش رسانه در حل دوگانه «فساد-مفسد» کجاست؟

اين است که آحاد مردم از وجود فساد و عدم مبارزه با آن شِکوه مي‌کنند اما اين شِکوِه، خود را در کيفيت انتخاب‌ها نشان نمی دهد. فسادی که ريشه ساختاری دارد، با افشاگری حل‌وفصل نمی‌شود.