محمدرضا تاجدين

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ شهر ۱۳۹۳

نقش رسانه در حل دوگانه «فساد-مفسد» کجاست؟

اين است که آحاد مردم از وجود فساد و عدم مبارزه با آن شِکوه مي‌کنند اما اين شِکوِه، خود را در کيفيت انتخاب‌ها نشان نمی دهد. فسادی که ريشه ساختاری دارد، با افشاگری حل‌وفصل نمی‌شود.