محسن رنانی

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۴ آذر ۱۳۹۵

ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت به بحران پر دامنه می‌انجامد

یادداشت// نگارنده از همان آغاز اجرای طرح بیمه سلامت ایرانیان زنهار دادم که اگر مراقبت نشود، این طرح می‌تواند پاشنه آشیل دولت یازدهم شود. نظام اقتصادی و اجتماعی یک سیستم زنده و پویاست و طرح‌های انقلابی گسترده و ساختارشکن، فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم می‌ریزند، به همین علت وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار می‌کنند.