مجتبی تقی‌زاده داغیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ اسف ۱۳۹۵
یادداشت//

اگر بانک متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود

اگر نظام بانکی متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، دیگر شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود و آخرین علت صوری شدن قراردادهای بانکی، پیچیده بودن آن‌هاست.