مجتبی تقی‌زاده داغیان

مجموع امتیاز كل: 11
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 11 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ اسفند ۱۳۹۵
یادداشت//

اگر بانک متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود

اگر نظام بانکی متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، دیگر شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود و آخرین علت صوری شدن قراردادهای بانکی، پیچیده بودن آن‌هاست.