لطف‌الله فروزنده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ دی ۱۳۹۴

لایحه برنامه ششم با نگاه لیبرالی نوشته شد

پارادایم حاکم بر لایحه پیشنهادی برنامه ششم با اسناد بالادستی تناسب ندارد و به نوعی از نگاه لیبرالی و خصوصی سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی -اقتصادی پیروی می کند که این نگاه با اسناد بالادستی تعارض دارد.