لطف‌الله فروزنده

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۶ دی ۱۳۹۴

لایحه برنامه ششم با نگاه لیبرالی نوشته شد

پارادایم حاکم بر لایحه پیشنهادی برنامه ششم با اسناد بالادستی تناسب ندارد و به نوعی از نگاه لیبرالی و خصوصی سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی -اقتصادی پیروی می کند که این نگاه با اسناد بالادستی تعارض دارد.