فهیمه سادات طباطبایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۹ شهر ۱۳۹۵
یادداشت:

آموزش و پرورش از مدرسه داری خسته است

یادداشت// فانی با استفاده از قانون برنامه بودجه و آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سعی در خصوصی سازی آموزش و پرورش دارد./ مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند که لفظ «خصوصی سازی مدارس» را برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و نشان بدهند که منظورشان از این طرح، خرید خدمات آموزشی است و بنا ندارند که مدارس را به متقاضیان خصوصی بفروشند./ در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه‌ها صرف هزینه‌های جاری شود.