فهیمه سادات طباطبایی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ شهریور ۱۳۹۵
یادداشت:

آموزش و پرورش از مدرسه داری خسته است

یادداشت// فانی با استفاده از قانون برنامه بودجه و آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سعی در خصوصی سازی آموزش و پرورش دارد./ مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند که لفظ «خصوصی سازی مدارس» را برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و نشان بدهند که منظورشان از این طرح، خرید خدمات آموزشی است و بنا ندارند که مدارس را به متقاضیان خصوصی بفروشند./ در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه‌ها صرف هزینه‌های جاری شود.