فرشته ملاکریمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ مهر ۱۳۹۵

قانون بانکداری در حل مطالبات معوق، ناتوان است

ملاکریمی، کارشماس مسائل بانکی: یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه قانون بانکداری، بی‌توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است که از جهت شرعی، دارای مقبولیت و اجماع فقهی باشد. در این قانون همچنان راهکار فعلی یعنی وجه‌ التزام ارائه شده است.