فرشاد مطبوع

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آبان ۱۳۹۴

پساتحریم و چگونگی از سرگیری روابط با شرکت‌های خارجی

مسئولین دولتی باید تحقیق و توسعه مشترک را به عنوان شرط اصلی بازگشت دوباره شرکت‌های خارجی به بازار کشور در شرایط پساتحریم قرار دهند تا علاوه بر حفظ ظرفیت صنعتی و فناورانه کشور، گامی مهم در جهت ارتقا و توسعه صنایع کشور برداشته شود.