فرشاد مطبوع

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آبا ۱۳۹۴

پساتحریم و چگونگی از سرگیری روابط با شرکت‌های خارجی

مسئولین دولتی باید تحقیق و توسعه مشترک را به عنوان شرط اصلی بازگشت دوباره شرکت‌های خارجی به بازار کشور در شرایط پساتحریم قرار دهند تا علاوه بر حفظ ظرفیت صنعتی و فناورانه کشور، گامی مهم در جهت ارتقا و توسعه صنایع کشور برداشته شود.