فاطمه ابوالحسن‌ لو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهم ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

هدف FATF تدوین مجموعه استانداردها و اجرای موثر اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی است

خانم ابوالحسن لو، کارشناس بانکی: با نگاهی نو به استانداردهای گروه FATF و بررسی ۴۰ توصیه جهت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص می‌شود که اساس این استاندارد نگاه ریسک محور بر فعالیت‌های مالی، مستندسازی و داشتن اقدامات مناسب در مقابل جرائم مالی و پولشویی است و این نهاد به‌دنبال افشای اطلاعات محرمانه کشورها و نهادهای مالی نیست./ هدف FATF تدوین مجموعه استانداردها و اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.