علی ذاکری نیری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ شهر ۱۳۹۵

افزایش شفافیت اعتمادپذیری

پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذکر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌کنند، اختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نکردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌کند.