علی‌اکبر به‌نیافر

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ مهر ۱۳۹۵

طرح تحول نظام بانکی و وعده‌هایی که با عمل همراه نیست

با گذشت بیش از سه ماه از اعلام طرح تحول نظام بانکی و تأکید مسئولین اقتصادی دولت بر اجرای این طرح، همچنان وضعیت این طرح در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. بررسی عملکرد دولت در سه سال اخیر نیز از اجر انشدن برنامه‌هایی حکایت دارد که در راستای این طرح بوده‌اند.