علیرضا جلالی فراهانی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

برقراری ارتباطات بانکی به دلیل دور بودن بانکهای ایرانی از جامعه بین الملل و همین طور عدم اجرای قوانین معتبر جهانی همچون بازل ۱ و۲ با کندی رو به رو است

یادداشت// علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس بانک: برقراری ارتباطات بانکی به دلیل دور بودن بانکهای ایرانی از جامعه بین الملل و همین طور عدم اجرای قوانین معتبر جهانی همچون بازل ۱ و۲ با کندی رو به رو است./ یکی دیگر از علل کندی اتصال به بانکداری جهانی، نبود رتبه مناسب برای بانکهای ایرانی است./بانکها به دلیل محدودیتهای تحریمی مورد ارزیابی شرکتهای برجسته اعتباربندی قرار نمیگرفتند.