علیرضا جلالی فراهانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ خرد ۱۳۹۵

برقراری ارتباطات بانکی به دلیل دور بودن بانکهای ایرانی از جامعه بین الملل و همین طور عدم اجرای قوانین معتبر جهانی همچون بازل ۱ و۲ با کندی رو به رو است

یادداشت// علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس بانک: برقراری ارتباطات بانکی به دلیل دور بودن بانکهای ایرانی از جامعه بین الملل و همین طور عدم اجرای قوانین معتبر جهانی همچون بازل ۱ و۲ با کندی رو به رو است./ یکی دیگر از علل کندی اتصال به بانکداری جهانی، نبود رتبه مناسب برای بانکهای ایرانی است./بانکها به دلیل محدودیتهای تحریمی مورد ارزیابی شرکتهای برجسته اعتباربندی قرار نمیگرفتند.