عسگر تربتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ مهر ۱۳۹۴

بازفرآوری؛ حلقه‌ای که برای همیشه از چرخه سوخت هسته‌ای جدا شد

شاید با کمی پایداری بیشتر می‌توانستیم فناوری بازفراوری را هم مانند آب سنگین برای آینده کشور حفظ کنیم؛ شاید هم از دست دادن این فناوری یکی از دو گلی است که در مذاکرات هسته‌ای خورده‌ایم.