عبدالله فروتن

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ اسفند ۱۳۹۳
اگر اضافه برداشت از بانک مرکزی حرام است

ارائه تسهیلات توسط بانک کشاورزی به حوزه‌های غیرکشاورزی هم حرام است

با توجه به اینکه طبق آمار بانک مرکزی از ۱۰ ماه اول سال، تنها ۷درصد از تسهیلات نظام بانکی به حوزه کشاورزی اختصاص یافته و این در حالیست که حوزه کشاورزی از بخش‌های استراتژیک و مهمی است که در ایجاد امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر است.