طه محقق

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳ شهریور ۱۳۹۴

درآمد بالاتر برای دولت و بخش غیردولتی با صادرات برق به جای گاز

بر اساس محاسبات انجام شده، صادرات برق به جای گاز درآمد بیشتری برای دولت و بخش غیردولتی به همراه دارد. در نتیجه ضرورت دارد که صادرات برق به جای گاز در دستور کار دولت قرار گیرد.