طه محقق

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ شهر ۱۳۹۴

درآمد بالاتر برای دولت و بخش غیردولتی با صادرات برق به جای گاز

بر اساس محاسبات انجام شده، صادرات برق به جای گاز درآمد بیشتری برای دولت و بخش غیردولتی به همراه دارد. در نتیجه ضرورت دارد که صادرات برق به جای گاز در دستور کار دولت قرار گیرد.