صمد حسن‌نیا

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ مرد ۱۳۹۴

ناگهان قرار شد مشکلات حل نشود

سناریوی “حل مشکلات اقتصادی حتی آب خوردن با لغو تحریم” ناگهان تغییر کرد و گمان‌ها از حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم، خطای قطعی دانسته شد.