صادق پارسا

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ مهر ۱۳۹۵
معاون بهزيستي:

چون مهدها غیر‌دولتی است نظارت کمتر بوده است

گزارش// در حال حاضر ۱۳ هزار مهد کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود دارد. مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در پاسخ به انتقادها می‌گوید: ۱۵ درصد پوشش‌دهی به این دلیل است که بیشتر مهدها در بخش غیردولتی است. بنابراین چون اعتبارات لازم برای پوشش‌دهی نبوده است، درصد نظارت نیز کاهش داشته است.