سینا مدرس

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آبا ۱۳۹۳
با تعیین کف قیمتی برای خوراک گاز پتروشیمی

آیا نمایندگان مجلس، در مقابل رانتخواری پتروشیمی ها خواهند ایستاد؟

در حالی که قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی کشور، چیزی در حدود ۴۸ سنت است. این تفاوت قیمت باعث شده بود رانت بزرگی به سمت پتروشیمی های گازی کشور (و آن هم بخش بالا دستی) برود. لذا قرار بود در یکی از بندهای قانون بودجه سال ۹۳، تکلیف قیمت خوراک گاز پتروشیمی روشن شود.